Vedligeholdelse af vandmålere

Der er regler for hvordan målere skal vedligeholdes

Der stilles meget store krav til de afregningsmålere, der opættes hos forbrugeren. Det skyldes, at forbruget skal kunne måles helt nøjagtigt og på samme ensartede grundlag for alle forbrugere tilknyttet et vandværk.

Derfor er områet gennemreguleret i lovgivningen, og der er udarbejdet vejledninger om hvordan kontrollen skal finde sted.

Måleren hos forbrugeren skal som udgangspunkt udskiftes mindst hver 6 år. For at få en smidig tilrettelæggelse af arbejdet kan udskiftningen ske ved at opdele målerne i partier med samme opsætningstidspunkt eller ved at have en oversigt over samtlige måleres opsætning.

I stedet for udskiftning af måleren kan vandvæket udtage en række målere til stikprøvekontrol. Kontrol med målere i drift stiller meget store krav til håndtering og afprøvning. Der er udarbejdet helt klare regler for udtagning af målere til stikprøvekontrol

Afprøvningen kan kun finde sted på et godkendt målerlaboratorium.

Reglerne gælder kun for afregningsmålere hos forbrugerne.