Hvorfor varierer vandprisen

Set med forbrugerens øjne består vandprisen af fem elementer, Fast afgift (vandværket) Kubikmeterafgift på drikkevand (vandværket) Fast pris på spildevand (spildevandsselskabet) Kubikmeterafgift på spildevand (spildevandsselskabet) Moms og grønne afgifter(staten) Vandværkets andel af den samlede regning udgør kun en ret lille procentdel af den samlede forbrugerregning.

Der kan være store spring i priserne blandt vandselskaberne. Generelt udspringer forskellen i de samlede priser på vand af flere forhold.

Strukturelle forskelle som værkerne ikke har indflydelse på:

Sammensætning af forbrugere, det er ofte billige af forsyne store industriområder end mange små kunder f.eks.sommerhuse.

Geografiske forhold gør det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder end andre.

Nogle steder kan forurening (pesticider) betyder, at der skal investeres i nye kildepladser.

Graden af rensning af spildevand afhænger af, hvor i naturen det ledes ud.

Decentral spildevandsrensning er normalt dyrere end central spildevandsrensning.

Gamle anlæg (f.eks. vandværksbygninger og behandlingsanlæg, ledningsnet, boringer) kræver mere vedligeholdelse end nyere.

Miljømæssige forhold.

Politisk bestemte forhold som bestyrelser kan påvirke

Forskellig grad af forsyningssikkerhed

Forskelle i serviceniveau i forhold til forbrugerne.

Mange drikkevandsselskaber investerer meget i grundvandsbeskyttelse

Investeringspolitikken, i øjeblikket investerer mange selvskaber i nye kloaksystemer for at imødegå kommende klimaændringer.