Vandværkets vedtægt

VEDTÆGT FOR HALSNÆS VANDFORSYNING A.M.B.A.

Indledende bemærkninger

Lovene/vedtægt  er en intern sag mellem andelshaverne. Vedtægten skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen eller andre myndigheder medmindre kommunen er økonomisk garant.Den skal vedtages af andelshaverne på vandværkets generalforsamlingen. 

Med hensyn til de bestemmelser der vedrører de interne forhold i vandværket (det økonomiske og beføjelsesmæssige forhold medlemmerne indbyrdes og bestyrelsen) skal vedtægten overholde det der er fastsat i Regulativet om medlemsret og-pligt jvf. Vandforsyningslovnes §55 stk 4.

Vedtægten anvendes til at regulere:

1) forholdet udadtil mellem vandværket og andre juridiske personer. Det gælder bestemmelserne om

 • selskabets art
 • formålet
 • hjemstedet
 • hæftelsesspørgsmål
 • tegningsret
 • rettigheder og pligter for medlemskab

2) forholdet indadtil mellem medlemmerne om

 • rettigheder og pligter, dvs. forhold om økonomisk ansvar
 • regnskabs –og budgetforhold
 • bestyrelseskompetence
 • procedureregler

 

Regulativet

Ifølge. Vandforsyningslovens §55 skal der udfærdiges et regulativ.

For at det ikke skal være meget subjektivt fra vandforsyning til vandforsyning har Miljøstyrelsen udfærdiget et såkaldt ’normalregulativ’ som vejledning til kommunalbestyrelsen, der efter forhandling med vandværket vedtager regulativet. Medlemmerne har således ikke direkte indflydelse på hvad, der er bestemt i regulativet. Til gengæld er der en høj grad af fælles regulativbestemmelser i alle danske vandværker.

Regulativet må ikke indeholde bestemmelser, der er i strid med lovgivningen. De forhold der er indeholdt i regulativet skal ikke medtages i vedtægten.

Regulativet regulerer forholdet mellem forbrugerne og vandværket hvad angår de forsyningsmæssige forhold som:

 • retten til forsyning med vand
 • måling af vandforbrug
 • medlemmernes forpligtelse med hensyn til vandinstallationerne
 • bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.

Vandværkets love og regulativet udgør tilsammen grundlaget for vandværkets virke.

 

Love/vedtægt

§ 1. Navn og hjemsted

1.1. Selskabet, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Halsnæs Vandforsyning.
1.2. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune.

 

§ 2. Formål

2.1. Selskabets formål er i overensstemmelse med
den til enhver tid gældende vandforsyningslov og
det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne
ejendomme inden for vandværkets
forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand,
samt at varetage medlemmernes fælles interesser i
vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte
forhold.

2.2. Selskabet kan indtræde som ansvarlig deltager
i andre selskaber, der fremskaffer vand til brug for
selskabets forbrugere.

 

§ 3. Medlemmer

3.1. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast
ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af
selskabet.

3.2. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder,
er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er
medlemmer af selskabet med mindre, andet er
tinglyst på ejendommen.

3.3. For ejendomme, der er opdelt i andelsboliger,
er det foreningen som sådan, der er medlem af
selskabet.

§ 4 Medlemmernes rettigheder

4.1. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Halsnæs Kommune fastsatte regulativ.

4.2. Ved indmeldelse udleveres vedtægt, regulativ og gældende takstblad.

 

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

5.1. For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.

5.2. Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag - samt af nærværende vedtægt.

5.3. Ethvert medlem er ansvarlig for sine
eventuelle lejeres overholdelse af forpligtelser
overfor selskabet.

5.4. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er
medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo –
forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer
indtræder i medlemmets forpligtelser overfor
selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om
ejerskiftet ophører medlemmets rettigheder og
forpligtelser over for selskabet.

5.5. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

5.6. Selskabet kan over for nye medlemmer
betinge sig indbetaling af et depositum, eller en
deklaration, tinglyst pantstiftende på
ejendommen, til sikkerhed for betaling af anlægs og driftsbidrag

 

§ 6 Udtræden af selskabet

6.1. Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet alment vandværks forsyningsområde.
6.2. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
6.3. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

§ 7 Generalforsamling

7.1. Generalforsamlingen er selskabets højeste
myndighed.

7.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
april eller maj måned.

7.3. Indkaldelse til generalforsamling, såvel
ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14
dages varsel. Indkaldelsen sker via annonce i
lokalavis og på selskabets hjemmeside og andre
relevante elektroniske medier, hvor der er gratis
adgang for alle. Medlemmer, der ønsker en skriftlig
indkaldelse tilsendt ved brev eller elektronisk post,
har mulighed for dette, såfremt det meddeles
skriftligt til selskabet.

7.4. Forslag skal, for at kunne behandles på
ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen
senest ved udgangen af februar forud for
generalforsamlingen.

7.5. Dagsordenspunkter på den ordinære
generalforsamling vil som minimum være:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 • Budget og takstblad for det/de kommende år forelægges til orientering
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af statsautoriseret eller registreret revisorer
 • Eventuelt

7.6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes
af bestyrelsen.

7.7. Ekstraordinær generalforsamling skal
indkaldes, når mindst 100 af medlemmerne
fremsætter skriftlig forlangende herom til
bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

7.8. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes inden to måneder
efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og
dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

7.9 De på generalforsamlingen trufne beslutninger
indføres i et referat, der underskrives af dirigenten

 

§ 8 Stemmeret og afstemninger

8.1. Hvert medlem har én stemme, uanset om vedkommende ejer flere ejendomme. Ejendomme med flere tinglyste ejere har kun en stemme.


8.2. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagter kan kun afgives til andre andelshavere. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved skriftlig fuldmagt.

8.3. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

8.4. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

8.5. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende er for forslaget.

8.6. Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær – eller næste års ordinære generalforsamling - med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 9 Bestyrelsen

9.1. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer valgt blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling. Medlemmerne vælges for 3 år ad gangen, således, at der afgår hhv. 2, 2 og 3 hvert år.

9.2. Hvert år vælges 2 suppleanter. Efter opnået stemmetal , subsidiært ved lodtrækning eller efter aftale vælges 1. og 2. suppleant. Suppleanten indtræder, når et bestyrelsesmedlem afgår i en valgperiode. Den valgte suppleant indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

9.3. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

9.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

9.5. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

9.6. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

9.7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udfærdiger referat, der
underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

9.8. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

§ 10 Tegningsret

10.1. Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

10.2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves hele bestyrelsens underskrift.

10.3. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 11 Regnskab

11.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

11.2. Den årlige overdækning, det måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller anlægsinvesteringer.

11.3. Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte statsautoriserede eller registrerede revisor. Der skal vælges revisor hvert år. Årsregnskabet underskrives af revisor, bestyrelsen og vandforsyningschefen.

 

§ 12 Opløsning

12.1. Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

12.2. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

12.3. Hvis opløsning sker efter at selskabets vandforsyningsaktiviteter, tekniske og administrative funktioner er delegeret til et andet privat alment vandforsyningsanlæg, kan opløsning besluttes på en generalforsamling med
opløsningen på dagsordenen og da med 3/4 majoritet blandt de fremmødte.

12.4. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål
som selskabet.

 

§ 13 Ikrafttræden

13.1. Denne vedtægt er vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juli 2020 og igen på den ekstraordinære generalforsamling den 13. august 2020.

13.2. Denne vedtægt erstatter alle tidligere vedtægter, og træder i kraft fra den dato hvor den er endeligt godkendt af generalforsamlingen.