Generalforsamling maj 2014

Mødeindkaldelse og -referat

Til andelshavere.
Den postfremsendte mødeindkaldelse skal medbringes som adgangsbillet til generalforsamlingen.    
Hvert medlem har kun en stemme.

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Hundested Kro torsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse. Se beretningen her

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse, herunder gennemgang af
byggeregnskab for nyt vandværk m.m.

4. Orientering om budget og takstblad for 2014

5. Behandling af forslag

Fra Boligselskabet HAB er der kommet forslag til behandling, som indebærer lovændringer til § 9.1 og § 10.1
i vandværkets love.

1) HAB ønsker, at de på generalforsamlingen får en stemme pr. boligafdeling dvs. pt. 8 stemmer (§ 9.1).

2) HAB ønsker, at de tildeles et fast medlem til bestyrelsen ( § 10.1)

Som reglerne er pt. har alle medlemmer 1 stemme (dvs. 1 medlemskab) uanset, hvor mange ejendomme et
medlem ejer.
Bestyrelsen kan ikke anbefale vedtagelse af disse forslag.
Det fremsendte forslag og bestyrelsens bemærkninger hertil er vedlagt denne indkaldelse. 

6. Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revision

A. Valg af 3 personer til bestyrelsen

På valg er:

  • Knud Bagge
  • Jan Rasmussen
  • Poul Erik Bisgaard

 

B. Valg af bestyrelsessuppleanter

På valg er:

  • Hans Kurt Kaul
  • Kim Nielsen
  • Ann Yde Friis

 

C. Valg af revision

På valg er

  • Revisionsfirmaet Nærrevision

7. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Referat af generalforsamlingen

Referat af generalforsamlingen den 28. maj 2014
Hundested Kro, kl. 19.00


Bestyrelsens formand Sven Aage Møller bød velkommen til de 86 fremmødte
stemmeberettigede deltagere og deres ledsagere.


Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse, herunder
gennemgang af byggeregnskab for nyt vandværk
4. Orientering om budget og takstblad for 2014
5. Behandling af forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling, idet et af Boligselskabet HAB
indsendt forslag blev trukket tilbage kort før generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revision
A. Valg af 3 personer til bestyrelsen.
På valg er:
Knud Bagge
Jan Rasmussen
Poul Erik Bisgaard
B. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
På valg er:
Hans Kurt Kaul
Kim Nielsen
Ann Yde Friis.
C. Valg af revision.
På valg er:
Revisionsfirmaet NÆRrevision
7. Eventuelt


ad 1. Valg af dirigent
Henning Bolt Jørgensen valgtes til dirigent. Han fastslog at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og indkaldt i henhold til vedtægterne.


ad 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formanden gav et resumé af Årsberetningen for 2013/2014, som forud for mødet var udsendt til
alle andelshavere. Der henvises til Halsnæs Vandforsynings hjemmeside, www.huvand.dk, hvor
bestyrelsens beretning foreligger ubeskåret.
Efter beretningen spurgte dirigenten om der var spørgsmål fra forsamlingen.
Kommentar (Bendt Grahn, BG) Tak til Bestyrelsen for god information, godt arbejde og en
udmærket beretning
Der var ingen spørgsmål, og beretningen blev enstemmigt godkendt.


ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse,
herunder gennemgang af byggeregnskab for nyt vandværk mm.
Kassereren gennemgik de anførte hovedposter i Resultatopgørelsen og Balancen for 2013 og
supplerede med bemærkninger til enkelte poster.
Derefter blev byggeregnskabet for det nye vandværk gennemgået.
Spørgsmål: (Erik Arwin, EA) Hvad skyldes de store finansielle omkostninger?
Svar: primært renter og andre udgifter i forbindelse med lån til byggeriet.
Spørgsmål: (Hans Bjergsted)
1) Hvorfor har vi så store forbrugerbetalte midler, over 6 mio., liggende i Værdipapirer og
Likvide beholdninger?
Svar: Fordi vi lægger vægt på at have gode likvide midler til betaling af uforudseelige hurtigt
kommende udgifter, og vi må tage hensyn til at indtægterne kun indgår to gange om året.
Spørgsmål: (EA)Den under Aktiver / Forsyningsanlæg anførte værdi, 11,860 mio,
forekommer ret lavt sat for de ca.180 km ledningsnet 1) er de afskrevet? 2)EA anbefaler
større indsats til udskiftninger, og mener at pengene venter på at blive brugt. Der er jo også
større risiko for brud i gamle ledninger. EA fandt forholdet bekymrende og bad om mere
information herom i næste årsberetning
Svar: 1) ja de er afskrevet.2) vi har netop fokus på udskiftning af ledningsnet og brugt 4.403
mio i 2013 på dette. Denne post øges i budgettet for 2014, hvor vi planlægger at udskifte ca.
1% af ledningsnettet. Vi har et udmærket ledningslækagesystem, som er en effektiv hjælp til
vurdering af hvor udskiftning er mest påkrævet. Tak til EA for nyttige bemærkninger.
Der var ikke flere spørgsmål, og regnskabet blev enstemmigt godkendt.


ad 4. Orientering om budget og takstblad
Kassereren gennemgik derefter budgettet for 2014 og takstbladet for 2013/14.
Dette var der ingen spørgsmål til.
Budget og takstblad blev taget til efterretning.


ad 5. Behandling af forslag
Dagsordenens punkt om behandling af forslag fra HAB udgår, da HAB om formiddagen den
28. ved en mail til formanden oplyste, at HAB alligevel ikke ønskede at fremsætte forslaget.
Spørgsmål: (BG) Er det juridisk holdbart at trække forslaget tilbage samme dag som
generalforsamlingen finder sted?
Svar: Dirigenten. Ja
Der var ikke andre forslag.


ad 6. Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revision
A. Valg til bestyrelsen.
På valg var Knud Bagge, Jan Rasmussen og Poul Erik Bisgaard.
De var alle villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg.
Der var ikke andre forslag, og de blev valgt.
B. Valg af bestyrelsessuppleanter.
På valg var Hans-Kurt Kaul, Kim Nielsen og Ann Yde Friis.
De var alle villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg.
Der var ikke andre forslag, og de blev valgt.
C. Valg af revision .
På valg var revisionsfirmaet Nærrevision. Bestyrelsen foreslog genvalg.
Der var ikke andre forslag, og Nærrevision blev valgt
.
ad 7. Eventuelt
Spørgsmål: (Bendt Larsen) Er det muligt at foretage en vejledende afstemning om
holdningen til det tilbagetrukne forslag i punkt 5?
Svar: Nej, en afstemning ville kræve et konkret grundlag, og det har vi ikke.4
Spørgsmål: (Lone Jensen) roste bestyrelsen for den gode beretning, men ville gerne have en
begrundelse for at HAB ønskede at trække sit forslag under punkt 5 tilbage.
Svar: Formanden: HAB oplyste at de ikke ønskede forslaget behandlet med baggrund i
bestyrelsens holdning til det.
Spørgsmål: (BG) Er det juridisk holdbart at trække forslaget tilbage samme dag som
generalforsamlingen finder sted?
Svar: Dirigenten. Ja
Bemærkning: (BG) vil anbefale at der bliver tildelt flere stemmer til boligselskaberne, idet
han finder at de nuværende vedtægter ikke er tidssvarende. I øvrigt mente BG at en eventuel
ekstraordinær generalforsamling kunne spares, hvis den blev slået sammen med den ordinære
generalforsamling næste år.
Svar: den nævnte eventuelle sammenlægning af generalforsamlingerne er ikke i
overensstemmelse med vedtægterne.
Bemærkning: (EA) vil pege på vigtigheden af, at en bestyrelse som vores er sammensat af
kompetente personer, gerne med forskellige relevante faglige kompetencer, og vil gerne rose
denne bestyrelse for dette.
Da der ikke var flere spørgsmål, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro
og orden.
Formanden takkede Henning Bolt Jørgensen for dirigent indsatsen.
-------------------------------------------- ----------------------------------------
 Originalref. er underskrevet af dirigenten,.