Kort beskivelse af sagen

I en rutinemæssig prøve til vandkvalitetskontrol blev der fundet coliforme bakterier på Frederiksværkvej den 12/9-2014. Det var årsag til at vandværket måtte udstede kogeanbefaling i dele af Lynæs og Hundested perioden i 13-9-2014 til 15-12-2014. Der er ikke registreret sygdomstilfælde som følge af jordbakterierne.

Den forurenede vandprøve indeholdt ikke den problematiske E-coli, og andre prøver udtaget samme dag viste ingen tegn for forurening.

Jordbakterier er på intet tidspunt  fundet på vandværket, hvilket betyder, at de sandsynligvis er tilført ledningsnettet i lokalområdet.

Kogeanbefalingszonen omfattede, da den var på sit højeste, ca. 1500 husstande. Kirkebakken, Skovlæet, Sverigesvej, Norgesvej og enkelte ejendomme på Søndergade, er de områder, hvor kogeanbefalingen har været opretholdt længst.

Bakterierne, som blev fundet i Lynæs, blev i dagspressen fejlagtigt forvekslet med E-coli, der forekommer i mennesker og dyrs tarmsystem. Denne bakterie er ikke på noget tidspunkt blevet observeret. For at undgå forveksling og unødig ængstelse er de fundne bakterier, som typisk forekommer i jord og vandløb, derfor konsekvent blevet omtalt som Jordbakterier. 

Netop for at undgå at skabe misforståelser om forekomst af e-coli, blev det besluttet, at omtale de fundne coliforme bakterier som ”Jordbakterier”, idet det rent faktisk er det, der er tale om. Denne betegnelse anvendes også i denne redegørelse.

Jordbakterier er naturligt forekomne i f.eks. overfladevand, og de er ikke i sig selv sygdomsfremkaldende, men kan trives i de samme miljøer som sygdomsfremkaldende bakterier, og kaldes derfor ”indikatorbakterier”. Af denne årsag betragtes sagen som en forureningssag, der dog ikke kan sammenlignes med forurening forårsaget af giftstoffer som f.eks. pesticider.

Arbejdet med forureningsbekæmpelsen er i det daglige blevet håndteret af forsyningschefen, som i samarbejde med en nedsat styregruppe har håndteret indsatserne. Styregruppen består, udover forsyningschefen, af miljømyndigheden herunder embedslægen, Beredskabet, Vandforsyningens bestyrelsesformand og en driftsmedarbejder. 

I forbindelse med vandværkets arbejde med at udrede sagen har der også været tilknyttet eksterne specialister på området, herunder DTU og Niras. Vandværket har løbende har været i en tæt dialog med kontrolmyndigheden (Kommunens Miljøafdeling, der løbende har kontakt til Embedslægen), for at sikre den hurtigst mulige løsning på problemet.

Kogeanbefalingen ophørte 15/12 2014, men trods ihærdige anstrengelser er det desværre ikke lykkedes at lokalisere en konkret årsag til jordbakterierne.  I skrivende stund dvs. primo marts 2015 ses der fra tid til anden fortsat små tegn på jordbakterier, dog ikke i en mængde der har givet anledning til fornyet kogeanbefaling.

Sagen betragtes derfor heller ikke som afsluttet. Der tages fortsat prøver for at kende vandkvaliteten, og der udføres fortsat arbejde med henblik på at finde kilden.

Vandværket har brugt mange resurser på at kommunikere om sagen, så forbrugerne løbende blev underrettet om hvad der skete i processen, men også for at slå fast, at der ikke er tale om E-coli, som er et rygte, der ikke er ligetil at aflive. Vi tror dog på, at det i det store og hele lykkedes.


Efter ophævelse af kogeanbefalingen har Vandværket evalueret på sagen, og fundet nogle områder, hvor det bl.a. skønnes hensigtsmæssigt at etablere nogle tiltag, bl.a. revurdering af prøvetagningsprogrammet. Selvom vandværket altid har taget en del flere prøver end lovkravet, finder bestyrelsen alligevel at programmet bør udbygges.

Vandværket hart fået gode erfaringer i forbindelse med denne sag.