Regulativ

Regulativ vedtages af Byrådet. Regulativerne er ens for alle vandværker i Halsnæs Kommune. NYT: Nu kan vandværkets forbrugere igen klage over leveringsbetingelserne. Forbrugere kan nu indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

 

Samspil mellem Vedtægten og Regulativet.

For at forstå hvorfor der er to sæt bestemmelser er det nødvendigt at redegøre forskellen mellem dem:

Vedtægten:

Vedtægten er en intern sag mellem andelshaverne. Den skal vedtages af andelshaverne på vandværkets generalforsamlingen. Vedtægten skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen eller andre myndigheder medmindre kommunen er økonomisk garant.

Med hensyn til de bestemmelser der vedrører de interne forhold i vandværket (det økonomiske og beføjelsesmæssige forhold medlemmerne indbyrdes og bestyrelsen) skal vedtægten overholde det der er fastsat i Regulativet om medlemsret og-pligt jvf. Vandforsyningslovnes §55 stk 4.

Vedtægten anvendes til at regulere:

1) forholdet udadtil mellem vandværket og andre juridiske personer. Det gælder bestemmelserne om

 • selskabets art
 • formålet
 • hjemstedet
 • hæftelsesspørgsmål
 • tegningsret
 • rettigheder og pligter for medlemskab

2) forholdet indadtil mellem medlemmerne om

 • rettigheder og pligter, dvs. forhold om økonomisk ansvar
 • regnskabs –og budgetforhold
 • bestyrelseskompetence
 • procedureregler

Regulativet

Ifølge. Vandforsyningslovens §55 skal der udfærdiges et regulativ.

For at det ikke skal være meget subjektivt fra vandforsyning til vandforsyning har Miljøstyrelsen udfærdiget et såkaldt ’normalregulativ’ som vejledning til kommunalbestyrelsen, der efter forhandling med vandværket vedtaget regulativet. Medlemmerne har således ikke direkte indflydelse på hvad der er bestemt i regulativet. Til gengæld er der en høj grad af fælles regulativbestemmelser i alle danske vandværker.

Regulativet må ikke indeholde bestemmelser der er i strid med lovgivningen. De forhold der er indeholdt i regulativet skal ikke medtages i vedtægten.

Regulativet regulerer forholdet mellem forbrugerne og vandværket hvad angår de forsyningsmæssige forhold som:

 • retten til forsyning med vand
 • måling af vandforbrug
 • medlemmernes forpligtelse med hensyn til vandinstallationerne
 • bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.

Vandværkets love og regulativet udgør tilsammen grundlaget for vandværkets virke.

DOWNLOAD
Regulativ-for-vandvaerker-i-Halsnaes-Kommune-godkendt-19-september-2013.pdf