Hundested Vandværk

1905
Hundested Vandværk etableres. Værket bestod på dette tidspunkt blot af en brønd med vindmotor beliggende på matr. nr. 33am Kikhavn (i dag Mågevej 12) samt et vandtårn, (i dag Gærdesmuttevej 25). Værkets første formand var fisker Jens Larsen Skovfoged som er vist her på billedet.

Ved værkets start blev der betalt afgift pr. hane, men senere blev der installeret målere. Efterhånden som interessenternes antal steg og værket blev udvidet blev det nødvendigt at ansætte en bestyrer. Værkets første bestyrer var smedemester A. Mikkelsen.

 I 1916
udvides med en gasmotor således at vandforsyningen kunne opretholdes i vindstille perioder.

I 1920
nedlagde man den gamle brønd og flyttede til matr. nr. 26 af Hundested, (ved Ll. Karlsmindevej 2) hvor der blev anlagt brønd med boring og en ny vindmotor, der tillige havde råoliemotor.

I 1932
overgik man til elektrisk drift af værkets 2 boringer. Endvidere blev der anlagt sandfiltre på vandtårnet. På dette tidspunkt var Frans Rud Jensen formand.

I 1948
påbegyndtes opførelsen af vandværksbygningen på Lars Frederiksensvej 8. Grundstenen hertil blev lagt af direktør August Jørgensen, og der blev ved den lejlighed indmuret en redegørelse om værkets historie i bygningen. Byggeriet var på dette tidspunkt i absolut sidste øjeblik i forhold til behovet for vand. Besættelsen fra 1940 til 1945 havde forhindret, at det kunne opføres lidt tidligere. Det nye vandværk stod færdigt i 1949.

På billedet herunder ses bestyrelsen 1949 foran det nyindviede vandværk på L. Frederiksensvej 8.

Fra venstre ses
Søren Rasmussen, August Jørgensen, C.A. Nielsen, Christian Conradsen (bestyrer), Mogens Lemche, Kirk Jensen, Repr. fra firmaet Kryger, Frans Rud Jensen, Oluf Jørgensen

I 1966
blev vandværket udvidet med ekstra sandfiltre, afblæsning, og værksted.

I 1973
monteres vandværkets velkendte 19 m høje grå skorsten. Skorstenen havde oprindeligt stået på Hundested Gasværk. Denne skorsten blev i år 2002 erstattet af en specialfremstillet 24 m. høj skorsten.

I 1982
overtog  Sven Aage Møller formandsposten.

I 2004
Vandbehandlingsanlægget er forandret og moderniseret gennem årene. Vandværkets behandlingskapacitet udnyttes i dag kun 50 %. Årsagen er delvis forhøjet saltindhold i vandværkets egne boringer, som nødvendiggør indkøb af vand fra Torplille-Ullerup Vandværk, samt faldende vandforbrug i Hundested

2005
Hundested Vandværks 100 års jubilæum. Bestyrelsen 2005 fra venstre
Poul Erik Damsgaard, driftschef Henrik Blomhøj, Lennart Kristjansson, Erik Andersen, Børge Larsen, Sven Aage Møller, Jan Rasmussen ses på billedet herunder.

2006
Grundvandssituationen på Halsnæs er problematisk. Amtet har i 1999 kortlagt mulighederne for at indvinde vand af tilstrækkelig god kvalitet. Det er nødvendigt at sprede boringerne og indvinde mindre vandmængder på den enkelte boring, hvilket er den direkte baggrund for, at Hundested Vandværk, Torplille-Ullerup Vandværk og Lynæs Vandværk pr. d. 1-1-2006 er blevet sammenlagt til én vandforsyning. Den nye samlede vandforsynings navn er Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a.

2009
I februar 2009 blev produktionen af vand på Hundested Vandværk indstillet. Med 4 produktionsenheder i det nydannede Halsnæs Vandforsyning stod det hurtigt klart, grundet kloridbelastede boringer på Lars Frederiksensvej, at netop dette vandværk skulle nedlægges.

Vandværket på Lars Frederiksensvej leverede vand til borgerne i Hundested uafbrudt i 60 år.