Generalforsamling maj 2015

Mødeindkaldelse og mødereferat

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Hundested Kro torsdag den 28. maj 2015 kl. 19.00.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse
4. Orientering om budget og takstblad for 2015
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke fremsendt forslag der ønsket behandlet.
6. Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revision
A. Valg af 2 personer til bestyrelsen 
På valg er:
• Leif Larsen
• Sven Aage Møller

B. Valg af bestyrelsessuppleanter
På valg er:
• Hans Kurt Kaul
• Kim Nielsen
• Ann Yde Friis

C. Valg af revision
På valg er 
• Revisionsfirmaet Nærrevision
7. Eventuelt

Beretning samt regnskab/budget er af sparehensyn ikke udsendt via Postvæsenet. Hvis du ønsker at modtage dette materiale kan du blot kontakte vandværket for at få det tilsendt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

DOWNLOAD
referat-2015-dirigent-kommentarer.pdf
DOWNLOAD
referat-af-generalforsamling-2015-fejlbehæftet.pdf
DOWNLOAD
rettet-ref-generalforsamlign-2015.pdf