Opdatering: Generalforsamling 02.05.2020 udskydes

På grund af Covid-19 situationen, udskydes generalforsamlingen indtil der igen, fra myndighedernes side, bliver givet tilladelse til større forsamlinger.

Som det fremgår af den indkaldelse, vi udsendte sammen med årsopgørelse og 1.ste a/contorate, stiller bestyrelsen forslag bl.a. om udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt.
Det lovpligtige bilagsmateriale (8 bilag), der var vedlagt indkaldelsen i den forbindelse, vil fortsat være gældende på en efterfølgende generalforsamling, hvis den afholdes i løbet af 2020. Der fremsendes derfor ikke nyt materiale.

Indkaldelse til ny generalforsamling vil alene blive annonceret i Halsnæs Avis, via sms og på vandværkets hjemmeside www.huvand.dk, hvor også øvrigt materiale og orientering om generalforsamlingen vil være tilgængeligt.

 

 

Andelshavere indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 02.05.2020 kl. 13:30 i Medborgerhuset Gubben, Nørregade 11B, 3390 Hundested.

Mødemateriale kan ses på Vandværkets hjemmeside www.huvand.dk. fra den 10.04.2020. Andelshavere, der ønsker mødematerialet tilsendt på papir eller på mail, kan kontakte vandværket på telefon 47981203 eller på mail huvand@huvand.dk, senest den 10.04.2020.

Møderet og taleret har enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget og taktsblad for det kommende år (2020) forelægges til orientering

5. Behandling af indkomne forslag:

A. Peter Legêne: Der tages stilling til om Halsnæs Vandforsyning i lighed med andre vandværker etablerer et system til blødgøring af forsyningens hårde vand.

B. Martin Jørgensen: Vandværket skal spille en aktiv rolle i lokal skovrejsning for at beskytte grundvandsressourcen i samarbejde med lodsejere og Naturstyrelsen på udpegede skovrejsningsarealer, samt sårbare nitratfølsomme områder med grundvandsinteresser.

C. Bestyrelsen foreslår ændring af vandværkets vedtægter.

D. Bestyrelsen foreslår, at vandværket søger om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt. Særskilt materiale om udtrædelsen er fremsendt skriftligt til hver
enkelt andelshaver.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode.
b. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode.
c. Valg af revisor for en 1-årig periode.
ad pkt. 6 a Karsten B. Larsen, Poul Erik Bisgaard og Jan Rasmussen afgår ordinært.
Poul Erik Bisgaard og Jan Rasmussen søger ikke genvalg.
ad. pkt. 6 b Nina Henriksen afgår ordinært 2. suppleant p.t. vakant


7. Eventuelt

DOWNLOAD
Dagsorden
DOWNLOAD
Følgebrev Vandsektorloven
DOWNLOAD
Orientering Fra Energistyrelsen
DOWNLOAD
Lille Regnskab
DOWNLOAD
Årsrapport
DOWNLOAD
Ny Tekst Vedtægtsrettelser Generalforsamling 2020
DOWNLOAD
Forslag Martin Jørgensen
DOWNLOAD
Takstblad 2020
DOWNLOAD
Beretning 2020 Ver 1
DOWNLOAD
Forslag Fra Peter Legene