Andelshavere indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 22.07.2020 kl. 18:30 på Hundested Kro, Nørregade 10, 3390 Hundested.

Mødemateriale kan ses på Vandværkets hjemmeside www.huvand.dk. Andelshavere, der ønsker mødematerialet tilsendt på papir eller på mail, kan kontakte vandværket på telefon 47981203 eller på mail huvand@huvand.dk, senest den 08.07.2020.

Skriftligt materiale om udtræden af vandsektorloven er udsendt til alle andelshavere i forbindelse med årsopgørelsen 01.04.2020 og er tilgængeligt på Vandværkets hjemmeside. Nye andelshavere, der har erhvervet en ejendom i forsyningsområdet efter 01.04.2020 kan rekvirere materialet hos ejendomsmægleren, den tidligere ejer eller hos vandværket.

Møderet og taleret har enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget og taktsblad for det kommende år (2020) forelægges til orientering

5. Behandling af indkomne forslag:

A. Peter Legêne: Der tages stilling til om Halsnæs Vandforsyning i lighed med andre vandværker etablerer et system til blødgøring af forsyningens hårde vand.

B. Martin Jørgensen: Vandværket skal spille en aktiv rolle i lokal skovrejsning for at beskytte grundvandsressourcen i samarbejde med lodsejere og Naturstyrelsen på udpegede skovrejsningsarealer, samt sårbare nitratfølsomme områder med grundvandsinteresser.

C. Bestyrelsen foreslår ændring af vandværkets vedtægter.

D. Bestyrelsen foreslår, at vandværket søger om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt. Særskilt materiale om udtrædelsen er fremsendt skriftligt til hver
enkelt andelshaver.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode.
b. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode.
c. Valg af revisor for en 1-årig periode.
ad pkt. 6 a Karsten B. Larsen, Poul Erik Bisgaard og Jan Rasmussen afgår ordinært.
Poul Erik Bisgaard og Jan Rasmussen søger ikke genvalg.
ad. pkt. 6 b Nina Henriksen afgår ordinært 2. suppleant p.t. vakant


7. Eventuelt

DOWNLOAD
Dagsorden
DOWNLOAD
Følgebrev Vandsektorloven
DOWNLOAD
Orientering Fra Energistyrelsen
DOWNLOAD
Lille Regnskab
DOWNLOAD
Ny Tekst Vedtægtsrettelser Generalforsamling 2020
DOWNLOAD
Forslag Martin Jørgensen
DOWNLOAD
Takstblad 2020
DOWNLOAD
Beretning 2020 Ver 1
DOWNLOAD
Forslag Fra Peter Legene
DOWNLOAD
Referat Ordinær GF 2020
DOWNLOAD
Årsrapport 2019 Underskrevet

Object reference not set to an instance of an object.