Priser

Takstblad

Du har mulighed for at se takstbladene for levering af vand og anlægsbidrag her.

DOWNLOAD
Takstblad 2018.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2019 - godkendt.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2020
DOWNLOAD
Beretning 2020 Ver 1

Hvorfor varierer vandpris

Set med forbrugerens øjne består vandprisen af fem elementer, Fast afgift (vandværket) Kubikmeterafgift på drikkevand (vandværket) Fast pris på spildevand (spildevandsselskabet) Kubikmeterafgift på spildevand (spildevandsselskabet) Moms og grønne afgifter(staten) Vandværkets andel af den samlede regning udgør kun en ret lille procentdel af den samlede forbrugerregning.

Der kan være store forskelle i priserne blandt vandselskaberne. Generelt skyldes forskellene i de samlede priser på vand flere forhold.

Strukturelle forskelle som værkerne ikke har indflydelse på:

Sammensætning af forbrugere. Det er ofte billigere at forsyne store industriområder end mange små kunder f.eks.sommerhuse.

Geografiske forhold gør det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder end andre.

Nogle steder kan forurening (pesticider) betyde, at der skal investeres i nye kildepladser.

Graden af rensning af spildevand afhænger af, hvor i naturen det ledes ud.

Decentral spildevandsrensning er normalt dyrere end central spildevandsrensning.

Gamle anlæg (f.eks. vandværksbygninger og behandlingsanlæg, ledningsnet, boringer) kræver mere vedligeholdelse end nyere.

Miljømæssige forhold.

Politisk bestemte forhold som bestyrelser kan påvirke

Forskellig grad af forsyningssikkerhed

Forskelle i serviceniveau i forhold til forbrugerne.

Mange drikkevandsselskaber investerer meget i grundvandsbeskyttelse

Investeringspolitik. I øjeblikket investerer mange selskaber i nye kloaksystemer for at imødegå kommende klimaændringer.