Priser

Takstblad


Anlægsbidrag ekskl. moms. inkl. moms.


Anlægsbidraget skal være betalt inden tilslutningen foretages. Når tilslutning er foretaget betales fast afgift, uanset der evt. ikke er vandforbrug på ejendommen.
Enfamiliehuse, lejligheder, rækkehuse, andelsboliger, sommerhuse, mindre erhvervsejendomme, m.fl.

  Excl.moms Incl.moms
Hovedanlægsbidrag  Kr. 7.330  Kr. 9.162,50
Forsyningsledningsbidrag Kr. 11.000 Kr. 13.750,00
Stikledningsbidrag Kr. 9.170 Kr. 11.462,50
I alt std. tilslutning  Kr. 27.500 Kr. 34.375,00

Hvor tilslutningen kræver større måler end QN 2,5, fastsætter bestyrelsen anlægsbidraget i hvert enkelt tilfælde.


Driftsbidrag: ekskl. moms. inkl. moms 

  Excl.moms Incl.moms
Fast afgift årlig bidrag pr. boligenhed og mindre erhvervslejemål Kr. 610,00 Kr 762,50
For gartnerier, industri, institutioner og evt. særlige former for beboelse, fastsætter bestyrelsen den faste afgift i hvert enkelt tilfælde    
Vandforbrug efter måler pr.kbm. Kr. 11,60 Kr. 14,50
For staten opkræves grøn afgift Kr. 6,37  Kr. 7,96 
Vand til alm. byggeri betales efter målt forbrug til normal takst    

 Vandafledningsbidrag (kloak)

Opkræves af Halsnæs Forsyning A/S

Fast årlig afgift kr. 550,00 kr. 687,50
Variabel efter forbrug pr. kbm. kr.  39,60 kr.  49,50

 

Der afregnes via 2 aconto rater i oktober og april. Sidste rettidige indbetaling er den 10. i forfaldsmåneden. Slutafregning for året indregnes i oktober raten.

Betaling sker via PBS eller giro.

Gebyrer 

Gebyr pr rykkerskrivelse 100,00 kr. Ikke momsbelagt

Gebyr ved manglende (for sent) selvaflæsning 200,00 kr. Ikke momsbelagt

Genåbningsgebyr efter afbrydelse af vandforsyningen pga. restance. 625,00 kr.(excl.moms)  781,25 kr.(incl.moms)

Renter
Ved for sent indbetaling af forfalden driftsbidrag, beregnes renter med en sats svarende til Nationalbankens Diskonto plus 6% fra sidste rettidige indbetalingsdato. Driftsbidrag og rykkergebyrer kan opkræves kontant eller indregnes i næste acontoberegning.
Genåbning efter afbrydelse pga. manglende betaling
Hvis der er foretaget afbrydelse af vandforsyningen pga. restance, kan genåbning først ske, når hele det skyldige beløb med tillæg af renter og gebyrer er betalt.

Hvorfor variere vandpris

Set med forbrugerens øjne består vandprisen af fem elementer, Fast afgift (vandværket) Kubikmeterafgift på drikkevand (vandværket) Fast pris på spildevand (spildevandsselskabet) Kubikmeterafgift på spildevand (spildevandsselskabet) Moms og grønne afgifter(staten) Vandværkets andel af den samlede regning udgør kun en ret lille procentdel af den samlede forbrugerregning.

Der kan være store spring i priserne blandt vandselskaberne. Generelt udspringer forskellen i de samlede priser på vand af flere forhold.

Strukturelle forskelle som værkerne ikke har indflydelse på:

Sammensætning af forbrugere, det er ofte billige af forsyne store industriområder end mange små kunder f.eks.sommerhuse.

Geografiske forhold gør det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder end andre.

Nogle steder kan forurening (pesticider) betyder, at der skal investeres i nye kildepladser.

Graden af rensning af spildevand afhænger af, hvor i naturen det ledes ud.

Decentral spildevandsrensning er normalt dyrere end central spildevandsrensning.

Gamle anlæg (f.eks. vandværksbygninger og behandlingsanlæg, ledningsnet, boringer) kræver mere vedligeholdelse end nyere.

Miljømæssige forhold.

Politisk bestemte forhold som bestyrelser kan påvirke

Forskellig grad af forsyningssikkerhed

Forskelle i serviceniveau i forhold til forbrugerne.

Mange drikkevandsselskaber investerer meget i grundvandsbeskyttelse

Investeringspolitikken, i øjeblikket investerer mange selvskaber i nye kloaksystemer for at imødegå kommende klimaændringer.