Spørgsmål og svar

Her findes svar på hyppigt stillede sprøgsmål

  • Vandets hårdhed er gennemsnitligt 20, dvs. at det er relativt hårdt
  • Måleraflæsning sker en gang årligt i december måned.
  • Halsnæs Vandforsyning har ikke øjeblikket restriktioner på havevanding.

Hvilke vandledninger vedligeholdes af vandforsyningen ?

Vandforsyningen vedligeholder forsynings og stikledninger inkl. stikventiler og målerbrønde, som er placeret umiddelbart inden for skel.

1. Forsyningsledninger ligger normalt i vejene og forsyner flere ejendomme med vand.

2. Stikledninger forsyner den enkelte ejendom fra forsyningsledningen til ejendommens skel. Ofte afsluttes stikledningen umiddelbart inden for skel. med en stikledningsventil eller en målerbrønd.

3. Jordledninger fører vandet fra ejendommens skel til husets vandinstallation. Denne ledning, og komponenter på denne, er en del af ejendommens vandinstallation, og vedligeholdes derfor af ejendommes ejer. Bemærk at arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør i henhold til Norm for vandinstallationer, DS 439