Vandkvalitet

Der er store krav til den vandkvalitet vandværket leverer - større end til vand købt på flasker. Der skal tages regelmæssige prøver af vandet. Prøvehyppigheden bestemmes af den mængde vand vandværket udpumper. Vandforsyningen udtager en del flere prøver end påkrævet. Drikkevandets hårdhedsgrad i Halsnæs Vandforsynings område (3390 Hundested) er gennemsnitligt ca. 20 hårdhedsgrader (dH). Hårdhedsgraden er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium også benævnt som kalk.

Kommunen er pligtig til at føre kontrol med vandkvaliteten.

Der skal regelmæssigt tages prøver af vandet. Hyppigheden bestemmes af den mængde vand vandværket udpumper.

Vandværket skal stille oplysninger om vandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.

Vandet testes for en lang række parametre om vandets sammensætning og om de mikrobiologiske forhold. Der måles på vandet både ved boringer,afgang fra værket og ude på ledningsnettet.

Du kan her læse om vandanalyser, hvad der analyseres for, hvad det betyder og hvilke grænseværdier der gælder.

Vandanalyser

Halsnæs Vandforsyning opfylder naturligvis de gældende lovkrav om prøvetagning. Prøveresultater fra oktober 2017 viser, at der ikke er spor af CLORIDAZON i råvandet der indvindes til Halsnæs Vandforsyning. Så vi har altså intet problem hermed. Se analyserapporter på linket herunder.

På linket herunder kan du se alle vandanalyser som er foretaget på Halsnæs Vandforsyning A.m.b.A.

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83828

DOWNLOAD
halsnaes_vandforsyning_raavand_1_halsnaes_vf_2017-09-07_analyserapport_20171027-009.pdf
DOWNLOAD
halsnaes_vandforsyning_raavand_2_haslnaes_vf_2017-09-07_analyserapport_20171027-010.pdf

Om kogeanbefaling

Kogeanbefaling kan i visse situationer indføres hvis der er forhøjet bakterietal i drikkevandet. Kogning ved 100 grader slår definitivt bakterierne ihjel, hvorefter vandet kan drikkes risikofrit. Hvad betyder kogeanbefalingen? Kogeanbefalingen indebærer, at vand til madlavning og drikke bør koges, før det drikkes.

Vejledning. Kilde miljøministeriet vejl. 9243 marts 2013

 Bedømmes vandet i et vandforsyningssystem at være sundhedsfarligt, eller er der efter kommunalbestyrelsens skøn nærliggende fare for, at vandet kan blive sundhedsfarligt, træffer kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 62 afgørelse om, hvilke foranstaltninger, der skal træffes. Vurdering af om vandet er sundhedsfarligt, og om der skal meddeles kogeanbefaling, skal ske efter drøftelse med embedslægerne.

Betegnelsen »kogeanbefaling« anvendes i vejledningen i stedet for »kogepåbud«, idet et kogepåbud ikke kan kontrolleres, og overtrædelsen af et meddelt kogepåbud ikke kan medføre sanktioner.


Tilsynsmyndigheden vil dog stadig udstede et påbud til et vandværk eller anden ejer af et vandforsyningsanlæg om f.eks. at meddele sine forbrugere, at drikkevandet skal koges, idet vandværket/ejeren overfor tilsynsmyndigheden skal dokumentere at have opfyldt påbuddet.Kogning
Ved kogning forstås i denne vejledning opvarmning af vandet til 100 °C i 1 minut. Vandet skal således »spilkoge«, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.
En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum.


Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 °C i 1 minut. Vandet kan dog anvendes, såfremt vandet i disse maskiner opvarmes til min. 80 °C, idet den akkumulerede drabseffekt ved opvarmning til - og nedkøling fra - 80 ºC svarer til en opvarmning af vandet til 100 ºC i 1 minut.

  

Sådan koges vandet
Ved kogning forstås, at vandet opvarmes til 100 oC i 2 minutter. Vandet skal altså "spilkoge" i 2 minutter.
Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum.
Kaffe- og the maskiner opnår sjældent en temperatur på 100 oC i 2 minutter. Varmt vand fra disse maskiner er derfor ikke kogt.

Madlavning
Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o.lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt eller andet til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes ved kogningen. 
Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager. I stedet kan skylningen foretages med afkølet, kogt vand.

Personlig hygiejne
Det forurenede vand vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet.
Forurenet vand må ikke anvendes til tandbørstning – brug afkølet kogt vand. Proteser o.lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand. 

Vask hænder som du plejer, men skyl med kogt afkølet vand før madlavning.

Opvask 
Forurenet drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden medmnidre der anvendes kogt vand, idet der ellers kan ske smitte via hænderne eller genstande (indirekte kontaktsmitte). Institutionsmaskiner med slutskyl over 80 grader kan ligeledes anvendes.

Tøjvask 
Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskinvask.

Rengøring
Vandet kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask o.lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, skabe eller lign., medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug, eller der anvendes en engangsklud, der kasseres efter brug.

Vanding
Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med forurenet vand.